E-mail: kontrurbanista@gmail.comVademecum zawiera zbiór ideogramów ilustrujących przebieg pięciu podstawowych procedur prawno-administracyjnych,  które występują w procesie lokalizacji inwestycji na terenie gminy, takich jak:  procedury sporządzania studium gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego, procedury opiniowania oraz uzgadniania projektów tych dokumentów planistycznych, nadzór prawny wojewody w zakresie planowania miejscowego, kontrola sądowo-administracyjna w zakresie planowania miejscowego oraz ogólne zasady lokalizacji inwestycji na terenie gminy.