E-mail: kontrurbanista@gmail.comWojewoda sprawuje nadzór nad działalnością planistyczną gminy wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem poprzez kontrolę: uchwał rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium gminy i planu zagospodarowania przestrzennego, uchwał w sprawie uchwalenia wymienionych dokumentów planistycznych lub ich zmian. Uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, zgodne z prawem, wchodzą w życie po ich publikacji w dzienniku urzędowym województwa. Uchwały w sprawie uchwalenia studium gminy lub jego zmiany nie podlegają publikacji.