E-mail: kontrurbanista@gmail.comZgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone m.in. uchwałą rady gminy w sprawie uchwalenia studium gminy lub planu miejscowego, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć tę uchwałę do sądu administracyjnego. Wezwanie do usunięcia naruszenia będzie bezskuteczne wtedy, gdy rada gminy wyraźnie odmówi usunięcia naruszenia bądź nie zajmie żadnego stanowiska w tej kwestii w terminie przewidzianym dla załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym.