E-mail: kontrurbanista@gmail.comIdeogram zamieszczony poniżej przedstawia stricte planistyczny wycinek zasad i procedur lokalizacji inwestycji na terenie gminy. W ideogramie tym nie uwzględniono lokalizacji na tzw. terenach zamkniętych oraz lokalizacji o charakterze pozaplanistycznym, dokonywanych w trybie „specustaw” (np. specustawa drogowa). Inwestycje celu publicznego to inwestycje realizujące cele określone w art.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wszystkie pozostałe to inwestycje celu niepublicznego (np. zabudowa mieszkaniowa).