E-mail: kontrurbanista@gmail.comOpiniowanie i uzgadnianie projektu studium gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego to sprawdzanie poprawności  merytorycznej (opinie komisji urbanistyczno-architektonicznych) a także formalno-prawnej tworzonych dokumentów planistycznych. Warunkiem niezbędnym do przejścia tego etapu jest uzyskanie bezwzględnie pozytywnego uzgodnienia projektu. W przypadku opiniowania negatywna opinia nie wstrzymuje wprawdzie dalszego procedowania projektu, ale jeśli  wskazuje ona na naruszenie przepisów prawa to wskazane jest jej uwzględnienie.